Công ty Cổ phần Đầu tư KHCN VINAFIRE: Giới thiệu hệ thống quản lý tập trung thông tin báo cháy. 05/11/2019 8:33

2222
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau hơn một năm nghi&ecirc;n cứu, thử nghiệm vừa qua C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư Khoa học C&ocirc;ng nghệ VINAFIRE (Địa chỉ: Khu Đ&ocirc; thị Y&ecirc;n H&ograve;a – Cầu Giấy – H&agrave; Nội) phối hợp với C&ocirc;ng ty Symatec v&agrave; một nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia tự động h&oacute;a, c&ocirc;ng nghệ truyền th&ocirc;ng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Trường Đại học PCCC đ&atilde; cho ra đời v&agrave; giới thiệu Hệ thống quản l&yacute; tập trung th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y với thiết bị đa năng FIC 08.01 (Fire Intelligent Controler).</span></span></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 150%"><input type="image" height="288" width="400" src="http://daihocpccc.edu.vn/userfiles/cty%20vinafire(4).jpg" /></span></span></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><i><span style="line-height: 150%">&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Hồng – Tổng Gi&aacute;m đốc VINAFIRE <br />
giới thiệu hệ thống FIC 08.01 tại Cục CS PCCC.</span></i></span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIC 08.01 được hoạt động theo nguy&ecirc;n l&yacute;: tiếp nhận th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o ch&aacute;y từ Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&aacute;y tự động hoặc từ t&iacute;n hiệu của n&uacute;t&nbsp;ấn cưỡng bức&nbsp;được trang bị&nbsp;tại c&aacute;c cơ sở, sau đ&oacute; được truyền qua đường Internet về Trung t&acirc;m quản l&yacute; điều h&agrave;nh hoặc c&aacute;c đội CS PCCC trong thời gian từ 3-5 gi&acirc;y. Từ th&ocirc;ng tin n&agrave;y c&aacute;c c&aacute;n bộ trực trung t&acirc;m điều h&agrave;nh c&oacute; thể x&aacute;c định chi tiết v&agrave; truy xuất dữ liệu về cơ sở c&oacute; cảnh b&aacute;o ch&aacute;y như: Địa chỉ, điện thoại, ng&agrave;nh nghề kinh doanh, đại diện cơ sở, kết cấu c&ocirc;ng tr&igrave;nh (chiều cao, diện t&iacute;ch), chất ch&aacute;y điển h&igrave;nh, phương &aacute;n chữa ch&aacute;y v.v… Đặc biệt hệ thống c&ograve;n gửi tin th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y ngắn ngay tức th&igrave; bằng tin nhắn ngắn (SMS) tới c&aacute;c số điện thoại của c&aacute;n bộ cơ sở, c&aacute;n bộ trực trung t&acirc;m điều h&agrave;nh đ&atilde; được đăng k&yacute; trước.&nbsp;</span></span></span></p>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">&nbsp;<span style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra Hệ thống quản l&yacute; tập trung th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y c&ograve;n bao gồm nhiều t&iacute;nh năng mở rộng như: Kiểm tra v&agrave; chống b&aacute;o ch&aacute;y giả; cung cấp th&ocirc;ng tin chi tiết về cơ sở cảnh b&aacute;o; Website quản l&yacute; hệ thống cung cấp th&ocirc;ng tin chi tiết về cơ sở cảnh b&aacute;o, quản l&yacute; chi tiết c&aacute;c webpage theo ph&acirc;n quyền, khu vực, cơ sở người d&ugrave;ng; chế độ bảo mật th&ocirc;ng tin…&nbsp;</span></span></span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống FIC 08.01 c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn: 45x200x150mm, trọng lượng 0,5kg, kết cấu kh&aacute; đơn giản, sử dụng tiện lợi với nguồn điện AC 220 hoặc 12VDC (Ăcquy 12V), m&agrave;n h&igrave;nh LCD hiển thị chi tiết c&aacute;c cảnh b&aacute;o, nhiệt độ. Thời gian đ&aacute;p ứng khi c&oacute; cảnh b&aacute;o <1s.&nbsp;</span></span></span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><span style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tại buổi giới thiệu hệ thống do VINAFIRE tổ chức tại Cục CS PCCC, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia của Cục PCCC đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao t&iacute;nh năng ưu việt v&agrave; t&iacute;nh khả thi của hệ thống n&agrave;y. C&oacute; thể khẳng định hệ thống quản l&yacute; th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y tập trung ra đời v&agrave; được ứng dụng th&igrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; một cuộc c&aacute;ch mạng về Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y. Lần đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam, lực lượng CS PCCC c&oacute; thể kiểm so&aacute;t to&agrave;n diện th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y từ cơ sở. Hệ thống n&agrave;y sẽ thay thế v&agrave; hỗ trợ rất nhiều cho c&aacute;c h&igrave;nh thức th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y truyền thống trước đ&acirc;y như: B&aacute;o ch&aacute;y trực tiếp, b&aacute;o ch&aacute;y qua tổng đ&agrave;i 114. Đăc biệt hệ thống n&agrave;y sẽ khắc phục được t&igrave;nh trạng th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&aacute;y giả – một thực trạng đang diễn ra kh&aacute; phổ biến v&agrave; g&acirc;y kh&ocirc;ng &iacute;t phiền phức cho lực lượng PCCC. Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y sẽ l&agrave; một trong những yếu tố g&oacute;p phần đưa c&ocirc;ng t&aacute;c PCCC l&ecirc;n ch&iacute;nh quy, hiện đại theo xu hướng hội nhập Quốc tế trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay.</span></span></span></div>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&Ecirc;N THƯ</b></span></span></p>

bài viết cùng chuyên mục